Vi samlar information om användarna som besöker vår hemsida, för att kunna bättre betjäna och uppfylla kundernas behov och önskemål i framtiden. Vår WEB-sida är öppen för alla och man behöver ej registrera sig för att kunna använda den. På sidan kan det eventuellt finnas en del som man måste logga in sig till.

I denna dataskyddspolicy informerar vi om vilka personuppgifter vi möjligen samlar in då du använder våra tjänster. Vi informerar även till vilka ändamål dessa används till.

Genom att använda vår service, ger du ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy. Vi kan möjligen uppdatera denna dataskyddspolicy, genom att publicera en uppdaterad ny version på vår hemsida. Genom regelbunden användning av vår web-sida efter publiceringen, ger du ditt samtycke till de uppdaterade uppgifterna.

Uppgifter som registreras

Till registren samlas in följande uppgifter:

– IP-adressen

– Program- och maskinuppgifter

– Uppgifter som samlas in via cookies

– Andra uppgifter som kunden gått med på att vi samlar in.

Uppgifter vi samlar in från vår webtjänst

Vi registrerar uppgifter som ni själva har levererat genom att använda våra KONTAKTUPPGIFTER från web-sidan. Om man vill ha svar via responsblanketten eller via e-post skickad respons bör man bifoga sina egna kontaktuppgifter. Via responsblanketten på vår hemsida lagras uppgifterna i tjänsten.

I respons som innehåller personuppgifter bör man beakta, att via oskyddad förbindelse skickad respons eller e-post, är datasäkerheten sämre och i dessa fall kan man ej garantera datasäkerheten. Detta bör särskilt beaktas i fråga om personliga och känsliga uppgifter.

Registrets användnings ändamål

Registret används i enlighet med lagen om personuppgifter, att sköta och utveckla kundförhållande och att utveckla kundservicen.Vi kan möjligen använda registret också till att informera om våra tjänster, produkter och faktureringsärenden. Vi kan också skicka dig personliga kund- och marknadsföringsmeddelanden, via de personuppgifter vi samlat in. Om du ej vill ha erbjudanden eller marknadsföringsmeddelanden, vänligen meddela till oss eller till den som upprätthåller registret.

 Överlåtande av uppgifter

Företaget varken säljer, utväxlar eller flyttar uppgifter de samlat som möjligör din indentifiering, till utomstående parter. Detta gäller ej pålitliga tredje parter, som hjälper eller deltar i underhållet av våra hemsidor eller vår affärsverksamhet. Även den sk. tredje parten måste hålla uppgifterna konfidentiella. Uppgifterna delas med tredje part endast i följande fall: om målet är att undersöka, stoppa olaglig verksamhet, misstanke till bedrägeri eller situationer som kan hota någons personliga fysiska säkerhet, om våra anvädningsregler bryts, eller om det i annat lagligt fall behövs.

Förs din uppgifter ut utanför EU?

I huvudsak förs ej dina uppgifter ut ur EU. Överföring kan vara möjlig i det fall t.ex. server anläggningarna till de system vi använder är belägna ytterom EU. Om detta skulle vara fallet, övervakar vi hanteringen och lagringen av uppgifterna, enligt lag, och genom att använda tillräckliga skyddsåtgärder.

Skyddandet av registret

Registret är skyddat från utomståendes intrång och användningen är skyddad med personliga användarkoder och lösenord. Endast företagets personal ha tillgång till registret, i företagets namn. Användarna har tystnadsplikt.

 Cookies

Cookies är små taggar som sparas på användarens dator/ terminal om användaren besöker internet sidor. Vår service använder dessa cookies, för att vi skall kunna erbjuda vår tjänst möjligast användarvänligt och med hög kvalitet.

Vi kan samla upp uppgifter så som statistik om mängden besökare, de populäraste sidorna, ingångssidorna, vilka sidor man loggar ut sig ifrån, från våra hemsidor. För att samla statistikuppgifter kan man använda t. ex. Google Analytics. Google kan överlåta uppgifter till tredje part endast om lagstiftningen så kräver. Man kan läsa om Googles dataskyddspolicy på adressen: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Genom att använda vår tjänst så förbinder sig användaren att ovannämnda uppgifter kan användas av Google, med ovannämda regler. Om ni ej vill att tjänsten använder Cookies, kan ni neka detta genom inställningar i webläsaren på er dator. Om man förbjuder användningen av cookies kan detta påverka användningen av tjänsten och vi kan ej garantera att tjänsten fungerar felfritt, utan att godkänna cookies.

Tilläggsprogram i sociala medier

I vår tjänst kan finnas länkar som går till tredje parts web-sidor och till sociala tilläggsprogram (t.ex. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Genom att använda tilläggsprogram på sociala medier, kan identifierbar data överföras till nämnda aktörer. Genom att öppna dessa tilläggsprogram sparas det cookies från tredje part på din maskin, detta ger rätt till att tredje partens administratörer kan följa med sidans användning, om du loggat in på deras sociala medier. Till dessa tjänster, tredje parts erbjudna tjänster eller till tjänster som tredje part levererar, tillämpas regler för tredje part. Servicens administrator har ej bestämmande rätt angående tredje part web-sidor och på grund av detta har ej administratören ansvar för publicering eller användning av material av tredje part.

Användarens rättigheter

Ändring av samtycke

Då vi använder uppgifter ni gett samtycke till, kan ni när som helst annullera ert samtycke genom att meddela oss t.ex. genom att skicka e-post till vår kontaktperson i registerärenden.

Tillgång till uppgifterna

Ni har rätt att få en bekräftelse av oss om vilken typ av personuppgifter vi behandlar. Dessutom har du rätt att få specifierade uppgifter om användningen.

Rätt att vid behov få uppgifterna korrigerade

Du har rätt att be att vi korrigerar bristfälliga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.

Rätt att neka till direktmarknadsföring

Ni har rätt att när som helst neka att era personuppgifter används till direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kontaktperson i registerärenden.

Rätt till information

Ifall vi använder dina uppgifter till allmän nytta eller till vår rättsliga nytta har du rätt att motsätta dig användningen av dina personuppgifter till den del det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem.

Rätt att bregränsa användning av uppgifter

Du har i särskilda fall rätt att fordra, att vi begränsar användningen av dina uppgifter.

Rätt att få uppgifterna flyttade

Om vi behandlat dina uppgifter enligt tidigare överenskommelse eller avtal har du dessutom rätt att få dina behandlade uppgifter av oss elektroniskt i den form vi använder dem och i den form att uppgifterna möjligen kan flyttas över till en annan leverantör.

Hur förverkliga dina rättigheter

Du förverkligar dina rättigheter genom att ta kontakt via e-post till personen som är ansvarig för vårt register. Vi ber dig nämna ditt namn, adress och telefonnummer, samt bifoga kopia på pass, körkort eller annat identitetsbevis, detta för att vi skall kunna fastställa din identitet. Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter ej uppfyller laglighet, kan du också göra ett besvär till behörig övervaknings myndighet.

 Web sidans besökarens rättigheter

Den som besöker web-sidan, har enligt lagen om personuppgifter §26, rätt att granska sina egna uppgifter och kan kräva att fel i de egna uppgifterna korrigeras. Rättelser och korrigeringar skall alltid skickas skriftligt och underskrivna till i denna datapolicy nämnd person som sköter registret. Besökarna har också rätt att förbjuda Rönnqvist Boats Oy att behandla dina uppgifter eller förbjuda direktmarknadsföring, distans försäljning eller person som sköter undersökningar och enkäter, genom att till denna person meddelar om detta.

Uppgifter om registret:

Registrets namn: Rönnqvist Boats Oy kundregister

Upprätthållare av register: Rönnqvist Boats Oy

Ratsumestarinkatu 8,

06100 Borgå,

email: info@ronnqvistveneet.fi,

FO-signum: 0830512-4

Kontaktperson i registerärenden: Micke Henriksson

Förändringar i datakyddspolicyn

Vi uppdaterar vår dataskydds policy på vår web-sida.

Dataskyddspolicyn är uppdaterad 09.03.2023